ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรราชบุรีเตือนเกษตรกรรับภัยแล้งปี 2557/2558

วันที่ 29 ต.ค. 2557 )
 

เกษตรราชบุรีเตือนเกษตรกรรับภัยแล้งปี 2557/2558

                นายพินิจ เจริญเร็ว รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า  เนื่องจากปีนี้มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าทุกปีจึงทำให้ต้นทุนน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้อยกว่าปกติ เป็นแหล่งน้ำในแม่น้ำแม่กลองทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการทำนาปรัง ดังนั้นทางราชการจึงมีประกาศให้งดส่งน้ำและงดทำนาปรัง รวมทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วย รวม 26 จังหวัด โดยทางราชการได้มีโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2557/2558 คือ 1 มาตรการหลัก กรมชลประทานจะจ้างแรงงานเพื่อซ่อมคูคลองในฤดุแล้ง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีจะรับสมัครเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้รับการจ้างเพื่อให้มีรายได้ในช่วงที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ และมาตรการที่ 2 เป็นมาตรการเสริม ประกอบด้วย 1.การส่งเสริมด้านปศุสัตว์ การอบรมด้านการเลี้ยงไก่ สนับสนุนปัจจัยการผลิต 45 ราย  2.การฝึกอาชีพอบรมเกษตรกร 3 หลักสูตร อบรมสารชีวินทรีย์ จำนวน 300 ราย การเพาะถั่วงอก 10ราย  และการเพาะเห็ด 10ราย  3.การสนับสนุนเมล็ดพันธ์พืชตระกูลถั่วจำนวน 3,061 ไร่ และ4.การสนับสนุนปุ๋ยพืชสด จำนวน 11,700 ไร่

                ทั้งนี้เกษตรกรที่ได้รับมาตรการหลักแล้วสามารถเลือกมาตรการเสริมได้ ส่วนมาตรการเสริมเลือกได้เพียงมาตรการเดียวเพื่อกระจายการช่วยเหลืออย่างเป็นธรรม ทางด้านนายนายพินิจ เจริญเร็ว รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดราชบุรียังกล่าวเพิ่มเติมว่า การงดทำนาปรังในฤดูแล้งที่ยังมาถึงนี้เป็นผลดีต่อเกษตรกรหลายด้าน อาทิ การตัดวงจรการระบาดของศรัตรูพืช การได้พักดิน การปรับปรุงดิน การหว่านปุ๋ยพืชสด ปริมาณข้าวในตลาดลดลงทำให้เกิดผลดีด้านราคาในฤดูถัดไป แต่ถ้าหากเกษตรยังยืนยันจะทำนาปรังในฤดูแล้งนี้ ถ้าหากเกิดความเสียหายก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการแต่อย่างใด สำหรับเกษตรกรที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีหมายเลขโทรศัพฑ์ 0-3231-5404 ในวันและเวลาราชการ

000000000000000000000000

รุ่ง เพ็งอุดม ข่าว

29 ต.ค.2557


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี