ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สร้างมาตรฐานการบริการและความปลอดภัย กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์บริการ การท่องเที่ยวบ้านห้วยผาก ตำบลห้วยผาก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 4 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
 

                 จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สร้างมาตรฐานการบริการ และความปลอดภัย กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์บริการ การท่องเที่ยวบ้านห้วยผาก ตำบลห้วยผาก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งงานก่อสร้างดังกล่าวได้กำหนดราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และหากปรากฏว่าการเสนอราคาก่อสร้างมีราคาที่แตกต่าง หรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการ มาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

                กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 7พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ  ณ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรีชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00น. เป็นต้นไป

                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาด้วยตนเองหรือรับมอบหมายอำนาจในราคาชุดละ 1,000 บาท ได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๓๒-๑๘๕๒,๐-๓๒๓๒-๓๒๘๓ ในวันและเวลาราชการ

/นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา,นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี