ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องปฏิบัติการสื่อ ๒

วันที่ 4 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 40 คน)
 

                 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยามีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมห้องปฏิบัติการสื่อ ๒ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

                กำหนดยื่นซองราคา ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. ถึงเวลา ๑๖๓๐น.  ณ  ห้องกลุ่มผู้บริหารงบประมาณ (ห้องธุรการ) และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป

                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารราคาจ้าง ได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ (ห้องธุรการ) ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ bangpaesvhool.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๖-๘๑๓๙-๒๘๒ ในวันและเวลาราชการ /นางสาวสรัสวดี ส่วนลา,นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี