ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกวนผลไม้ (กระทะกวนผสม) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต กิจกรรมการพัฒนาระบบการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตร (สับปะรด) แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันที่ 4 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 95 คน)
 

                จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องกวนผลไม้ (กระทะกวนผสม) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มผลผลิต กิจกรรมการพัฒนาระบบการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตร (สับปะรด) แบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

                กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๓๒-๓๑๐๓ ในวันและเวลาราชการ /นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล,นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี