ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน (บูรณะซ่อมแซมระเบียงคตด้านเหนือ ทิศตะวันออก และเสริมสร้างความมั่นคงสระน้ำโบราณ) วัดใหญ่สุวรรณารามวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 6 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 38 คน)
 

               สำนักศิลปากรที่ 21 ราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน(บูรณะซ่อมแซมระเบียงคตด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และเสริมสร้างความมั่นคงสระน้ำโบราณ) วัดใหญ่สุวรรณารามวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ราคากลางในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,260,000.00 บาท (สิบสองล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

                กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น.  ณ  ฝ่ายบริหารงานทั่งไป สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (วันและเวลาเสนอราคาอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

                ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 10,000.00 บาท ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 1ราชบุรี ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ดูลายระเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.finearts.go.th/fad1 หรือwww.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3232 3226-7 ในวันแล้เวลาราชการ

//นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา , นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี