ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 6 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 51 คน)
 

                การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข๓) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท )(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

                กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น.  ณ  งานพัสดุฯ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

                ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๑๐,๗๐๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้ที่งานการเงินกองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน ถึงวันที ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. เมื่อชำระเงินแล้ว กปภ.ข๓  จะไม่คืนให้ ยกเว้นกรณีที่ กปภ.ข๓ ยกเลิกโครงการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pw.co.th  หรือwww.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๒๐๐-๗๗๙ ในวันและเวลาราชการ /นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา ,  นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี