ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์จัดท่าผ่าตัด จำนวน ๑ ๑ เตียง ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 6 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 58 คน)
 

                จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะประกวดซื้อเตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์จัดท่าผ่าตัด จำนวน ๑ เตียง ตามรายการดังนี้

๑.                  เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์จัดท่าผ่าตัด จำนวน ๑ เตียง

                 กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.00 น.  ณ  ห้องประชุมองค์กรแพทย์อาคารอำนวยการด้านเก่า ชั้น ๒ โรงพยาบาลราชบุรี และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ราชบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rajburi.org  หรือwww.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๓๒)๗๑๙-๖๐๐  ต่อ ๑๖๓๖  ในวันและเวลาราชการ //นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล , นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี