ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

วันที่ 10 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 47 คน)
 

                จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง

                กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองราคาในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

ชั้น ๖ อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mculture.go.th/ratchabiri  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๒๑ ๒๗๘๖,๐ ๓๒๓๒ ๑๘๖๒ ในวันและเวลาราชการ //นางสาวจรรธิภา ธูปมงคล,นางสาวสรัสวดี ส่วนลา ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี