ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ ๑

วันที่ 10 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
 

                กรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จประเภทที่ ๑ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(Specifications)ของกรมชลประทาน ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ จำนวน ๓ สาย

                กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ณ หน่วยพัสดุโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือ จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๕๒๕๗๕ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์กรมชลประทาน ( http://procurement.rid.go.th) หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง(www.gprocurement.go.th) //นางสาวจรรธิภา ธูปมงคล,นางสาวสรัสวดี ส่วนลา ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี