ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อจำนวน ๖ รายการ แบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ

วันที่ 10 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 89 คน)
 

                 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน ๖ รายการ คือ

                ๑.๑ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อชนิดขอบเรียบขนาด๒”×๒๐๐ ม. จำนวนประมาณ ๕๐ ม้วน

                ๑.๒ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อชนิดขอบเรียบขนาด๓”×๒๐๐ ม. จำนวนประมาณ ๕๐ ม้วน

                ๑.๓ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อชนิดขอบเรียบขนาด๔”×๒๐๐ ม. จำนวนประมาณ ๒๐ ม้วน

                ๑.๔ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อชนิดขอบเรียบขนาด๖”×๒๐๐ ม. จำนวนประมาณ ๓๐ ม้วน

                ๑.๕ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อชนิดขอบเรียบขนาด๘”×๒๐๐ ม. จำนวนประมาณ ๖๐ ม้วน

                ๑.๖ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อชนิดขอบเรียบขนาด๑๒”×๒๐๐ ม. จำนวนประมาณ ๒ ม้วน

แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนประมาณ ๒๑๒ ม้วน ของโรงพยาบาลโพธาราม

                กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ในวันราชการ ณ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กำหนดทดลองใช้วัสดุการแพทย์ ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวน ๖ รายการ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึง วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ ชั้น ๙ อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์เลขหมาย ๐-๓๒๓๕-๕๓๐๐-๙ ต่อ ๖๔๐ หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และ www.photharamhosp.go.th //นางสาวจรรธิภา ธูปมงคล,นางสาวสรัสวดี ส่วนลา ข่าว

                 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี