ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ในระบบ e-GP

วันที่ 11 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 50 คน)
 

              กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และจะไม่ก่อหนี้ผูกพันจนกว่าจะได้รับเงินประจำงวดแล้ว เท่านั้น

                ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,000.- บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และหากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องไปปฏิบัติไปตามราคากลาง และกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 150 วัน ก่อสร้างแล้วเสร็จ 75 วัน

                กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น.  ณ  กลุ่มงานจัดซื้อพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่ เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องปฏิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี

                ผู้สนใจขอซื้อเอกสารการสอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักทรัพยากรน้ำภาค 7 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3222-7554 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางน้ำ www.dwr.go.thหรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th พร้อมทั้งนำบัตรแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทรัพยากรน้ำ (ฉบับจริง) มาด้วย /นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา , นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี