ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

วันที่ 12 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 

               จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะเรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จำนวน 1 รายการ

-                   เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน  จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา08.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดำเนินสะดวก  ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลดำเนินสะดวก อำเภอ

ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน  2557 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-246022 หรือทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง หรือ www.dnhospital.go.th // นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา , นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี