ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายข้าราชการ

วันที่ 12 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 

เรือนจำกลางเขาบิน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องแต่งกายข้าราชการ ตามรายการ ดังนี้ เครื่องแต่งกายข้าราชการ (ชุดปฏิบัติการ) จำนวน ๗๕ ชุด 

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ  ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางเขาบิน ๒๒๙ หมู่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางเขาบิน ๒๒๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๒๗๓ ๕๔๗๑ ต่อ ๑๐๙ ในวันและเวลาราชการ//นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา , นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี