ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

วันที่ 12 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 

                  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ มีความประสงค์ จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ คือ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

                กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.  ณ  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ ประกาศรายชื่อการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ในวันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖

                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารราคาได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ เลขที่ ๗ ถนนไกรเพชร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พร้อมนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ htpp://www.re06.moe.go.th/osmie6/ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๒๓๒ ๓๓๘๔ ต่อ ๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ /นางาสาวสรัสวดี  ส่วนลา  


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี