ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์สัตว์น้ำ) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้วยโปรตีนจากสัตว์น้ำ

วันที่ 12 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)
 

                    จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์สัตว์น้ำ) โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้วยโปรตีนจากสัตว์น้ำ ตามรายการดังนี้

๑.      พันธุ์กุ้งก้ามกราม                ขนาด ๓๐๐ ตัว/กก.

๒.    พันธุ์ปลากราย                      ขนาด ๗-๑๐ ชม.

๓.     พันธุ์ปลาจีน                         ขนาด ๕-๗ ชม.

๔.     พันธุ์ปลานวลจันทร์            ขนาด ๕-๗ ชม.

๕.     พันธุ์ปลายี่สกเทศ                ขนาด ๕-๗ ชม.

๖.      พันธุ์ปลายี่สกไทย               ขนาด ๓-๕ ชม.

๗.     พันธุ์ปลาตะเพียน               ขนาด ๓-๕ ชม.

๘.     พันธุ์ปลานิล                         ขนาด ๓-๕ ชม.

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ  สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ๓๙๙ ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารราคาซื้อ ได้ที่  ณ  สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี ๓๙๙ ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th/www.fisheries.go.th/fpo-ratchaburi  หรือ  สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๓๗๖๕๖ ในวันและเวลาราชการ /นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา , นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี