ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- Auction) ในระบบ e – GP

วันที่ 13 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 

        กรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างทางด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- Auction)  ในระบบ e – GP โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองสาธารณะ หมู่ที่ 1,3,8 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร รหัสโครงการ สค.13-4-133 ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ และจะไม่ก่อหนี้ผูกพันจนกว่าจะได้รับเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- Auction)  ในระบบ e – GP ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,979,800.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้  ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

                กำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  20 พฤศจิกายน  2557  ระหว่างเวลา 10.00 น.  ถึงเวลา 12.00 น.  ณ  ห้องปฏิบัติการสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ราชบุรี และจะแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ( EMS)

                ผู้สนใจขอซื้อแบบและเอกสารการประกวดราคาจ้าง  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ   2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)ได้ที่กลุ่มงานจัดซื้อและพัสดุ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์  0-3222-7554, 0-3237-0405-6 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำ www.dwr.go.th หรือเว็บไซต์ กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th   พร้อมทั้งนำบัตรแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทรัพยากรน้ำ(ฉบับจริง) มาด้วย//นางสาวจรรธิภา ธูปมงคล,นางสาวสรัสวดี ส่วนลา


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี