ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงห้องน้ำ สาธารณะเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมืองราชบุรี และอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 4 แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 13 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 

                จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงห้องน้ำ สาธารณะเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมืองราชบุรี และอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จำนวน 4 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้

              1.ก่อสร้างห้องน้ำวัดใหม่สี่หมื่น ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

             2.ก่อสร้างห้องน้ำวัดเกาะนัมมทาปทวลัญชาราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

            3.ก่อสร้างห้องน้ำวัดโชติทายการาม ตำบลดำเนินสะดวกอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุร

             4.ก่อสร้างห้องน้ำวัดท่าสุวรรณ ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

              ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น

5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และหากปรากฏว่า การเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคาเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้)

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000.-บาท(สองพันบาทถ้วน) ได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทาโทรศัพท์หมายเลข 0-3232-1852,0-3232-3283 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ของจังหวัดราชบุรี www.ratchaburi.go.th  หรือเว็บไซต์ของกรมกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th//นางสาวจรรธิภา ธูปมงคล, นางสาวสรัสวดี ส่วนลา


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี