ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างขุดลอกคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย – 1 ขวา – ประดู่ เลขที่ รข. สจ. 02/2558

วันที่ 13 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 

                กรมชลประทาน  โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวามีความประสงค์จะสอบราคาจ้างขุดลองคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย – 1 ขวา – ประดู่ ท้องที่ตำบลสระพัง ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

                ราคากลางของขุดลอกคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา – ประดู่ ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 507,972.62 บาท(ห้าแสนเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบสองสตางค์) ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้นผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

                กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ในวันและเวลาราชการ  ณ  หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ หน่วยพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-352575  ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์กรมชลประทานที่ http://procurement.rid.go.thโดยตรง หรือเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง  http://gprocurment.go.th  //นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา , นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี