ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างเนื้อสัตว์

วันที่ 13 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 76 คน)
 

               จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างเชื้อจุลินทรีย์ในตัวอย่างเนื้อสัตว์ ตามรายละเอียดดังนี้

๑.      ตรวจวิเคราะห์  Beta-agonists จำนวน ๘๐ ตัวอย่าง

๒.    ตรวจวิเคราะห์  Nitrofurans Metabolites จำนวน  ๘๐ ตัวอย่าง

๓.     ตรวจวิเคราะห์  Pyrethroidsจำนวน  ๘๐ ตัวอย่าง

๔.     ตรวจวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะตกค้าง โดยวิธี CM-Test  จำนวน  ๒๐๐ ตัวอย่าง

๕.     ตรวจวิเคราะห์  Total Bacterial Count  จำนวน  ๒๐๐ ตัวอย่าง

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  และhttp://pvlo-rri.dld.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐ ๓๒๓๓ ๗๘๐๒ , ๐ ๓๒๓๑ ๕๓๐๑  ในวันและเวลาราชการ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี