ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์

วันที่ 13 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 76 คน)
 

               จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อสัตว์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

              ๑.  ตรวจเชื้อ Salmonella spp.  และ Serotype  ของเชื้อ  Salmonella spp.  จำนวน ๒๐๐ ตัวอย่าง

                ๒. ตรวจเชื้อ Staphylococcus  จำนวน ๒๐๐ ตัวอย่าง

                กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ณ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.process.gprocurement.go.th  และhttp://pvlo-rri.dld.go.th/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๒๓๓ ๗๘๐๒ , ๐ ๓๒๓๑ ๕๓๐๑ ในวันและเวลาราชการ // นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา , นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี