ข่าวประชาสัมพันธ์
การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย

วันที่ 14 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 

              นายศภากร  ประทุมรัตน์  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ.ภาค 10(นครปฐม) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1472/2557 เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ของบริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทยจำกัด(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2557 ด้วยบริษัทมีพฤติการณ์ที่หากให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน

            สำหรับผู้เป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัท ให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อผู้ชำระบัญชีและกองทุนประกันวินาศภัย ภายในสองเดือนนับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัยออกประกาศ โดยให้นำเอกสารต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา จำนวน 2 ชุด ประกอบการยื่นขอรับชำระหนี้ ดังนี้ กรมธรรม์ประกันภัย บัตรประจำตัวประชาชน ใบเคลม ใบนัดชำระหนี้ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงมูลหนี้ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) หากไม่สามารถมายื่นได้ด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ยื่นต่อผู้ชำระบัญชีของบริษัท ศูนย์สุขภาพประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได้ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ ส่วนกลาง ยื่นได้ 3 แห่ง ดังนี้ 1.สำนักงาน คปภ.เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2.สำนักงาน คปภ.เขตท่าพระ เลขที่ 287 ซอยรัชดาภิเษก 6 ถนนรัชดาภิเษก ท่าพระ เขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 3.สำนักงาน คปภ.เขตบางนา เลขที่ 1/16 อาคารบางนาธานี ชั้น 8 ถนนบางนาตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ส่วนภูมิภาค ยื่นที่ สำนักงาน คปภ.ภาคและสำนักงาน คปภ.จังหวัดทั่วประเทศ

            สำหรับรายชื่อบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ.www.oic.cr.thหรือสอบถามได้ที่สายด่วนประกันภัย 1186/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี