ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ มสธ.ในหลักสูตรปริญญาตรี

วันที่ 18 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 

            ว่าที่ร้อยตรี อุทิศ  รุ่งธีระ  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพชรบุรี กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีและประกาศนียบัตร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 จำนวน 11 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระเบียบการสมัครหลักสูตรปริญญาตรี ชุดละ 150 บาท มีจำหน่ายที่ทำการไปรษณีย์ ร้านเซเว่นอีเอฟเว่น และศูนย์บริการการศึกษา มสธ.(โรงเรียนมัธยมฯ ประจำจังหวัด) เอกสารประกอบการสมัคร รูปถ่ายสี แต่งกายสุภาพ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาใบรายงานผลการศึกษา 1 ชุด สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรพนักงานของรัฐ 1 ฉบับ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)

            ผู้สนใจขอใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี หรือหน่วยบริการเคลื่อนที่ มสธ. 90 หมู่ 9 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 7600 โทร.032-403801-5 ต่อ 122-128 /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี