ข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ

วันที่ 19 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 86 คน)
 

              นายวิฑูร สุขพูล พาณิชย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดราชบุรี ได้ออกประกาศ เรื่องการกำหนดช่วงระยะเวลากำกับดูแลและติดตามความเคลื่อนไหวราคาสินค้าและบริการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เพื่อขยายระยะเวลาการเพิ่มอัตราค่าปรับในการเปรียบเทียบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสินค้าและบริการ เป็นระยะเวลาเก้าสิบวัน ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป ในกรณีที่มีบุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ในช่วงระยะเวลาที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ และการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนั้น เป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษปรับหรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปีและปรับ ซึ่งเป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ การเปรียบเทียบให้ใช้อัตราการเปรียบเทียบตามที่กำหนดในข้อ 6 วรรค 2 แห่งระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดราชบุรี ว่าด้วยขั้นตอน วิธีการและอัตราการเปรียบเทียบคดี พ.ศ.2552 ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2552 //นางสาวจรรธิภา ธูปมงคล,นางสาวสรัสวดี ส่วนลา


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี