ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม อนุรักษ์ สืบทอด ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี

วันที่ 19 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 104 คน)
 

              นางประนอม  คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดกิจกรรม  อนุรักษ์ สืบทอด ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้าน สินค้าเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ในช่วงเดือนธันวาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอด เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านโป่ง จัดกิจกรรมชาติพันธุ์ไทยมอญ วันที่ 7 ธันวาคม 2557 ณ วัดม่วง ตำบลบ้านม่วง , อำเภอจอมบึง จัดกิจกรรม 8 ชาติพันธุ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2557  ณ  วัดวาปีสุทธาวาส ตำบลจอมบึง , อำเภอเมืองราชบุรี จัดกิจกรรมชาติพันธุ์ไทยวน วันที่ 19 ธันวาคม 2557  ณ  วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ , อำเภอสวนผึ้ง  จัดกิจกรรมชาติพันธุ์ไทยกะเหรี่ยง วันที่ 20 ธันวาคม 2557  ณ  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) ตำบลตะนาวศรี , อำเภอโพธาราม จัดกิจกรรม ชาติพันธุ์ไทยลาวเวียง วันที่ 27 ธันวาคม 2557  ณ  ตลาดเก่า  119 ปี ตำบลเจ็ดเสมียน //นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา , นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี