ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันที่ 28 พ.ย. 2557 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)
 

                 นายสุรพล  แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กำหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินปลูกฝังอุดมการณ์ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นประจำทุกปีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญชวนหน่วยงานติดตั้งแถบสัญลักษณ์(banner) "ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์” บนหน้าเว็บไซต์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน/อำเภอ โดยสามารถดาวน์โหลดแถบสัญลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.ที่ www.ocsc.go.thและเว็บไซต์จังหวัดราชบุรีที่ www.ratchaburi.go.th เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมถึงประชาชน ได้ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ร่วมแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

จังหวัดราชบุรีเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.ที่ www.ocsc.go.th โดยคลิกเลือก "ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อสำนักงาน ก.พ.จะได้รวบรวมรายชื่อทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป //นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา , นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี