ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งราชบุรีประชาสัมพันธ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก

วันที่ 1 ธ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 

               นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ขนส่งจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะเปิดเสรีด้านการค้าบริการขนส่งอย่างเต็มรูปแบบในปี ค.ศ.2015 ซึ่งบุคคลที่มีสัญชาติในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ สามารถขออนุญาตประกอบการขนส่งภายในประเทศไทยได้ จะส่งผลกระทบด้านการแข่งขันในภาคการขนส่งอย่างรุนแรง อาจทำให้ผู้ประกอบการขนส่งของไทยได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกัน สำหรับผู้ประกอบการขนส่งที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงก็จะได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรีดังกล่าวนี้ โดยมีโอกาสที่จะขยายการให้บริการไปสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้

กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ที่กำกับดูแลผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก เล็งเห็นผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบดังกล่าว จึงได้ดำเนินการ พัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก และส่งเสริมระบบมาตรฐานดังกล่าวไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยผู้ประกอบการขนส่งที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะได้รับสิทธิติดเครื่องหมายตราสัญลักษณ์  มาตรฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก (ตรามาตรฐาน Q) ที่ตัวรถ เพื่อบ่งบอกให้ผู้ว่าจ้างและประชาชนทั่วไปที่พบเห็น ได้ทราบว่า รถบรรทุกสินค้าที่ติดตรามาตรฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก (Q)  เป็นรถที่ให้บริการที่ดีมีคุณภาพอย่างแน่นอน

                ดังนั้นหากผู้ประกอบขนส่งด้วยรถบรรทุกท่านใดสนใจจะสมัครขอให้สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (ตรามาตรฐาน Q) หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง  สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ในวันและเวลาราชการ หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 0-3273-7175 , 0-32773-7177  ต่อ 21  หรือทาง E-mall ratchaburi@dlt.go.th

//นางสาวสรัสวดี ส่วนลา , นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี