ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 4/ 2557

วันที่ 2 ธ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 89 คน)
 

                นายวิวัฒน์  โสเจยยะ  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง เปิดเผยว่า สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่กลอง ครั้งที่ 4/2557  ในวันพุธที่  24  ธันวาคม  2557 เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

                เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ ประกาศกรมชลประทาน เรื่องงดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง และข้าวนาปรัง ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง การจัดตั้งคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาให้พื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง โครงการวิจัยการเข้าถึงน้ำและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โครงการส่งเสริมการจัดการน้ำในภาวะวิกฤต โดยการรักษาระบบนิเวศ ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาลำภาชี โดยความร่วมมือของประเทศเยอรมัน (German Internationa Cooperation:GIZ)รายงานสถานการณ์น้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง และอุตุนิยมวิทยา เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการวางแผนการจัดสรรน้ำ ของลุ่มน้ำแม่กลอง แผนการจัดสรรน้ำ ในเขตพื้นที่ชลประทาน และแผนการป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง  ปี 2558//นางสาวจรรธิภา  ธูปมงคล , นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี