ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมนายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าวจังหวัดราชบุรี

วันที่ 2 ธ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 57 คน)
 

              นางอิงอร  ช่วยจวน  จัดหางานจังหวัดราชบุรี  กล่าวว่าตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ได้จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวโดยให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)ตั้งแต่วันที่  4  สิงหาคม  2557  ถึงวันที่  31  ตุลาคม  2557  เพื่อออกใบอนุญาตทำงานชั่วคราวให้แก่แรงงานจ่างด้าวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และ กัมพูชา  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2558 หลังจากนั้นแรงงานต่างด้าวดังกล่าวจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่  31  มีนาคม  2558

                จัดหางานจังหวัดราชบุรี กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้นายจ้างได้ทราบขั้นตอนการดำเนินการตรวจสัญชาติแก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน One Stop Service  และการนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายสิทธิประโยชน์ของแรงงานในการเข้าสู่ระบบประกันสังคม สิทธิหน้าที่ของนายจ้างในการจ้างแรงงานต่างด้าวและการตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ดังนั้นจังหวัดราชบุรีจึงได้กำหนดประชุมจ้าง ในวันอังคารที่  23  ธันวาคม  2557 เวลา  08.30 – 16.00 น.  ณ  โรงแรมโกลเด้นซิตี้  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  นายจ้างท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมประชุมขอเชิญติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรีในวันและเวลาราชการ

                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี  เลขที่ 1/56 – 57  ถนนสมบูรณ์กุล  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  โทรศัพท์  032-322261-2  หรือ  086-4307384 //นางสาวสรัสวดี  ส่วนลา , นางสาวจรรธิภา ธูปมงคล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี