ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกรับรางวัลราชบุรีอภิวัฒก์ ประจำปี 2557

วันที่ 19 ธ.ค. 2557 (จำนวนคนอ่าน 105 คน)
 

        นายสุรพล  แสวงศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี ได้จัดโครงการยกย่องคนดีศรีราชบุรีอภิวัฒก์เพื่อรับรางวัลราชบุรีอภิวัฒก์ ประจำปี 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ เด็ก เยาวชนและประชาชน ผู้ทำความเจริญอย่างดียิ่งให้แก่จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2557 ขึ้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับรางวัลราชบุรีอภิวัฒก์ ประจำปี 2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการคัดเลือก ดังนี้

1.ด้านศาสนา ได้แก่ พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี

2.ด้านศิลปะ สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ พระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอน ,สาขาดุริยางคศิลป์ ได้แก่ นายอาคม ทีฆวาทิน ข้าราชการบำนาญ ,สาขาออกแบบ ได้แก่ นายสมเกียรติ เสริมสิริปัญญา ,สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย ,สาขาหัตถศิลป์ ได้แก่ นายโสภณ มีเย็น ,สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ ได้แก่ นายวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ,สาขาโบราณคดี ได้แก่ พระคูรสันตยาภิรัต เจ้าอาวาสวัดคงคาราม

3.ด้านวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ นางณัฐทยา หนูนันท์ ,กีฬาและนันทนาการ ได้แก่ นายชาญชัย ยมดิษฐ์ ,วัฒนธรรมทางภาษา ได้แก่ นายไพรัช บัวบังใบ ,การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ได้แก่ นายอุดม สมพร

4.ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายบุญส่ง ใจชื่น

--------------------------------//นางสาวสรัสวดี ส่วนลา,นางสาวจรรธิภา ธูปมงคล


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี