ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 ระดับผู้แทนจังหวัดและระดับจังหวัด

วันที่ 20 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 133 คน)
 
              นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 ได้พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่น ตามที่ส่วนราชการเสนอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 ของจังหวัดราชบุรี ดังนี้
             1.ระดับผู้แทนจังหวัด ได้แก่ 1.นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี 2.นางสาวเบญจวรรณ มีเผือก หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดราชบุรี สำนักงานจังหวัดราชบุรี 3.พ.ต.ท.อัฑฒาสิษฎฐ์ พุ่มเกตุแก้ว รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสวนผึ้ง ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี 4. นายพินิจ เจริญเร็ว หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
            2.ระดับจังหวัด ได้แก่ 1.นางสาวนวลพรรณ แทนม้วน นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม) โรงพยาบาลดำเนินสะดวก 2.นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 3.นายปรีชา ทุติยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 4.นายยิ่ง แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 5.นางวิไล พรหมณี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 6.นายอิศรานุวัฒน์ ยงพิศาลภพ ทันตแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลวัดเพลง 7.นายกิตติศักดิ์ ทรงพัฒนาศิลป์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางแพ 8.นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์ ครู คศ1 โรงเรียนวัดเขาวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 9.นางศุลีพร พิลาแพง พนักงานห้องผ่าตัด ส2 โรงพยาบาลโพธาราม 10.นายชะลอ เทพสวัสดิ์ ช่างไม้ ช4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 11.นายชัยเลิศ เชียงน้อย พนักงานขับรถยนต์ ส2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
                                             -------------------------------------------/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี