ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2558

วันที่ 20 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 93 คน)
 
             นางประนอม คลังทอง วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2558 ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และวัดต่าง ๆ ภายในจังหวัด โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน ประชาชน ได้ผนึกกำลังในการดำเนินงานในมิติศาสนา เพื่อให้เกิดความยั่งยืน อันจะนำไปสู่สังคมให้เกิดเป็นหน่วยงาน องค์กร ชุมชนและสังคมคุณธรรม โดยมีหลักการสำคัญคือการประสานสัมพันธ์สามประการของการมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ( บ ว ร) เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้แนวทางการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม สร้างสันติสุข และความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยให้ยั่งยืน ส่งเสริมให้นำค่านิยม 12 ประการ มาเป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต ประกอบด้วยความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีไทย และการมีศีลธรรม รักษาความสัตย์ ดำรงตนด้วยหลักธรรมในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
             ขอเชิญพุทธศาสนิกชน รักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญกุศล บริจาคทาน ฟังธรรมสวดมนต์ เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ไม่ทำความชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจ ให้บริสุทธิ์ ในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี 2558/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี