ข่าวประชาสัมพันธ์
อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 82

วันที่ 24 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 69 คน)
 
             นายวีระยศ อุตรนคร อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ได้รับแจ้งจากสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ว่าศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 82 ซึ่งจะเปิดฝึกอบรม จำนวน 31 แผนก ระหว่างเดือนเมษายน 2558 ถึงเดือนตุลาคม 2558 คุณสมบัติของผู้ฝีกอบรมศิลปาชีพ มีอายุระหว่าง 16-50 ปี ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ระดับการศึกษาตั้งแต่ไม่ได้เรียนหนังสือถึง ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดเพศ ฐานะทางครอบครัวยากจน
           ผู้สนใจกรอกใบสมัครแนบหลักฐานส่งไปที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เลขที่ 33 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 หรือโทร 032-337932 ต่อ 101 โทรสาร 032-315048 ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2558 //นางสาวจรรธิภา ธูปมงคล,นางสาวสรัสวดี ส่วนลา

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี