ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณี “นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาด ระหว่างวันที่ 4 – 13 มีนาคม 2558 อย่างยิ่งใหญ่”

วันที่ 27 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 
             นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร” ประจำปี 2558 ขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 13 มีนาคม 2558 ณ บริเวณวัดพระบรมธาตุ และบริเวณหน้าว่าที่การอำเภอกำแพงเพชรเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษไทยในอดีตกาล ให้อนุชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองเก่าที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของประเทศไทย ในสมัยสุโขทัยกำแพงเพชรมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านต้องคอยรับศึกสงครามอยู่เสมอ จึงได้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลงเหลืออยู่ให้เห็นมากมายในปัจจุบัน เช่น วัดโบราณ ป้อมปราการ คูเมือง กำแพงเพชร เป็นต้น ทำให้จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากโบราณสถานที่เก่าแก่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองแล้วยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญก็คือ "ประเพณีนบพระเล่นเพลง” ซึ่งเป็นการทำบุญในวันเพ็ญเดือนสาม หรือวันมาฆบูชา สถานที่จัดงาน คือ บริเวณวัดพระบรมธาตุนครชุม จะมีการแสดงพระราชประวัติ ตอนพระมหาธรรมราชา ที่ 1 ลิไทย ถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมด้วยมเหสี และข้าราชบริพาร สำหรับภายในงานประกอบด้วยริ้วขบวนแห่นบพระที่ประดับประดาอย่างสวยงามในวันพิธีเปิดพิธีบูชาบูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และออกร้านมัจฉากาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร การจัดนิทรรศการของภาครัฐ และเอกชน สินค้าราชทัณฑ์ การจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน ตลาดย้อนยุคนครชุม ตลาดย้อนรอยชากังราวและการละเล่นพื้นบ้าน ลานศิลปวัฒนธรรมของดีเมืองกำแพงชมและเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าอุปโภคบริโภค ในราคาประหยัด ชมมหรสพ การแสดงของเวทีกลาง การแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ทุกคืน และอื่นๆ อีกมากมาย
             จังหวัดกำแพงเพชรจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวผู้สนใจ ในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียงได้ไปเที่ยวชมงาน ประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร” งานประจำปี 2558 ขึ้น ระหว่างวันที่ 4-13 มีนาคม 2558 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร และบริเวณวัดพระบรมธาตุนครชุม ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร //นางสาวสรัสวดี ส่วนลา , นางสาวจรรธิภา ธูปมงคล

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี