ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.คลองตาคตจัดโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด คลองตาคต คัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558

วันที่ 9 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 421 คน)
 
             นายประทีป มีพรบูชา นายกเทศมนตรีตำบลคลองตาคต เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลคลองตาคต จัดโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติดคลองตาคต คัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 ในวันที่ 14,15,21,22,28 และ 29 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล, เปตอง และตะกร้อ ซึ่งในปัจจุบันปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตำบลคลองตาคต ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสังคมมีหลายประการด้วยกัน ได้แก่ การลักทรัพย์ สุขภาพ ยาเสพติด ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ข้างต้น โดยเน้นด้านปราบปรามยาเสพติด เพราะในประเทศไทยมีผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ประมาณ 7 ล้านคน เทศบาลตำบลคลองตาคต ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ ป้องกัน โดยการจัดโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวันรู้รักสามัคคี ห่างไกลยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
            ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่เทศบาลตำบลคลองตาคต หรือที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 14 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่ 207 /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี