ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 10 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
 
            จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ คือ น้ำยาตรวจหาปริมาณ HIV RNA ในเลือด จำนวน 3,000 Test เพื่อใช้ตรวจหาปริมาณ HIV RNA ในเลือด สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลราชบุรี
            กำหนดยื่นซองประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 13.45 น. เป็นต้นไป
             ผู้สนใจติดต่อขอรับ/เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่ www.rajburi.org,www.ratchaburi.go.thและwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-327522 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี