ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างบูรณะโบราณสถานวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร

วันที่ 11 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 59 คน)
 
             สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างบูรณะโบราณสถานวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ราคากลางในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,661,500 บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
             กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 11.30 น. ณ วัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
            กำหนดยื่นซองประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี และกำหนดเสนอราคา ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000 บาท ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.finearts.go.th/fad1หรือwww.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-323226-7 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี