ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาพัฒนาสิ่งแวดล้อมวัดมหาธาตุวรวิหาร

วันที่ 11 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 60 คน)
 
             จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาพัฒนาสิ่งแวดล้อมวัดมหาธาตุวรวิหาร สำหรับโครงการอุทยานแห่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วัดมหาธาตุวรวิหาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-337103 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี