ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2558 ที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 12 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 112 คน)
 
             นายสมชัย เอียตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเพชรบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขานครปฐม เปิดเผยว่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม ได้จัดตั้งหน่วยบริการเคลื่อนที่ ออกให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของเรือและชาวเรือ ดังนี้ ขอรับใบอนุญาตใช้เรือ(ครั้งแรก) และจดทะเบียนเรือไทย ,ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ,เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตใช้เรือ และใบทะเบียนเรือไทย รวมทั้งการทำนิติกรรม ,สอบความรู้เพื่อออกประกาศนียบัตร และต่ออายุประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลเรือ
           เอกสารที่ใช้ในการขอรับใบอนุญาตใช้เรือ (ครั้งแรก) และการจดทะเบียนเรือไทย มีดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน(เจ้าของเรือ) ,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน(ผู้ขายเรือและเครื่องจักร) 3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน(สามีหรือภรรยาของผู้ขายเรือ) ,หนังสือสัญญาซื้อ-ขาย (ตัวเรือและเครื่องจักร) ,สำเนาประกาศนียบัตรนายท้ายเรือ ,สำเนาประกาศนียบัตรช่างเครื่องเรือ,หนังสือให้คำยินยอมของสามีหรือภรรยา,สำเนากรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารในกรณีเรือโดยสาร
            เอกสารที่ใช้ในการต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ มีดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน(เจ้าของเรือ) ,ใบอนุญาตใช้เรือฉบับเดิม ,สำเนากรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสารในกรณีเรือโดยสาร สอบความรู้เพื่อออกประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลเรือ ดังนี้ รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 6 รูป สวมเสื้อสุภาพมีปก ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (กรณีทำทั้ง 2 ใบ) ,สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด ,ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าเป็นผู้มีสายตาดีและหูได้ยินปกติ สุขภาพแข็งแรง,ประกาศนียบัตรเดิม(กรณีต่ออายุประกาศนียบัตรฯ),ใบรับรองความประพฤติจากเจ้าของเรือ
          การใช้เรือที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือใบอนุญาตขาดอายุ,การควบคุมเรือหรือควบคุม เครื่องจักร โดยไม่มีประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถจาก กรมเจ้าท่า มีความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 มีโทษปรับหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี
         ขอเชิญเจ้าของเรือและชาวเรือยื่นคำขอใบอนุญาตได้ที่ หน่วยบริการเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ ท่าเรือวันดี ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี