ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่

วันที่ 12 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 
                องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน มีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมาก่อสร้างประปาผิวดิน ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองโก ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ราคากลางของงานก่อสร้างในวงเงิน 3,647,000.- บาท (สามล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
                 กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน
                 กำหนดยื่นเอกสารประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
                ผู้สนใจติดต่อซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-376100 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเว็บไซด์ www.gprocurement.go.thของกรมบัญชีกลางและเว็ปไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน www.anghin.go.th/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี