ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีจัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน

วันที่ 23 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 113 คน)
 
             นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการถนนสายวัฒนธรรมตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 18.30 น. ณ ตลาดเก่า 119 ปี เจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรม ให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้การจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่น การนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อชุมชน เกิดแนวทาง การอนุรักษ์และพัฒนาถนนสายวัฒนธรรมของชุมชน จากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกิดการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่จดจำแก่ผู้เยี่ยมชมในพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี