ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีจัดงานมหัศจรรย์ 8 ชาติพันธุ์จอมบึง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ 5 รอบ

วันที่ 23 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 152 คน)
 
             นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า วัดวาปีสุทธาวาสร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีและสภาวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดงานมหัศจรรย์ 8 ชาติพันธุ์จอมบึง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรม 8 ชาติพันธุ์ วัดวาปีสุทธาวาส ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมแต่ละชาติพันธุ์ในอำเภอจอมบึงให้มีความเข้มแข็ง เกิดความรักสามัคคี และมีส่วนร่วมในการร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี