ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าในงานตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

วันที่ 23 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 135 คน)
 
              นายเสียง ศักดิ์พิสิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์ได้มีนโยบายจะขยายตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้แก่เกษตรกรหรือผู้ผลิตมาจำหน่ายโดยตรง โดยจังหวัดราชบุรีได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เพื่อสนับสนุนตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี มุ่งเน้นให้นำผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย สินค้า OTOP ธงฟ้าราคาประหยัด วิสาหกิจชุมชนและสินค้าที่ได้มาตรฐาน มาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคที่อาศัยในชุมชนเมืองได้บริโภคอาหารจากผลิตผลเกษตรที่ปลอดภัย ซึ่งในเดือนมีนาคม 2558 ได้เปิดดำเนินการดังนี้
              1.ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เปิดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน และสินค้าเกษตรแปรรูป ทุกวันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ณ บริเวณหน้าเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
             2.ตลาดเกษตรกรและตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดราชบุรี เปิดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้า OTOP ธงฟ้าราคาประหยัด วิสาหกิจชุมชนและสินค้าที่ได้มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2558 เวลา 08.00-16.30 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดราชบุรี โดยจำหน่ายทุกเดือน ๆ ละ 2 วัน ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี
              3.ตลาดเกษตรกร และตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จังหวัดราชบุรี ร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจังหวัดราชบุรี เปิดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชนและสินค้าที่ได้มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาริมแม่น้ำแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี