ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร (ครั้งที่ 2)

วันที่ 24 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 83 คน)
 

              วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร โดยปรับปรุงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์(ครั้งที่ 2) จำนวน 1 รายการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,149,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี

            กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thและwww.rptc.ac.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-321903 ไม่เว้นวันหยุดราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

            


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี