ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

วันที่ 27 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 67 คน)
 
                ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ดังนี้ ชุดทดสอบสำเร็จรูป Indirect ELISA สำหรับ Q Fever (Q Fever Antibady Test Kit,iELISA) จำนวน 6 ชุด
                กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2558 โดยผู้เสนอราคาสามารถยื่นซองได้ด้วยตนเองหรือบุคคลที่รับมอบอำนาจ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก เลขที่ 126 หมู่ 10 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. และสามารถยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่: ตู้ ปณ.18 อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 (ในกรณียื่นซองทางไปรษณีย์จะถือวันที่ ศูนย์ฯ ตะวันตกลงรับจากไปรษณีย์เป็นวันรับซอง)
                กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 2 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก 126 หมู่ 10 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2558 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://vrd-wp.dld.go.th/index.php/th/หรือเว็บไซต์ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ http://www.gprocurement.go.th/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-228379,032-228419 ต่อ 110,092-2844077 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี