ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 1 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 100 คน)
 
              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ของโรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน 50 รายการ โดยกำหนดราคากลางขั้นต่ำเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,320 บาท (สี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) การประมูลขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าว จะใช้วิธีประมูลด้วยวาจา
              ผู้สนใจจะประมูลพัสดุของโรงพยาบาลบ้านโป่ง ติดต่อขอดูสภาพพัสดุได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 9.40 น. ถึง 10.00 น.
              ผู้สนใจจะประมูลพัสดุของโรงพยาบาลบ้านโป่ง แจ้งความประสงค์โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมยื่นเอกสาร ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 10.20 น. ณ ห้องประชุม 6 (ด้านนอก) โรงพยาบาลบ้านโป่ง
             ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการขายทอดตลาด ได้ที่งานพัสดุ โรงพยาบาลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-222744 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี