ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีลงนามบันทึกความร่วมมือในการป้องกันอุบัติเหตุจราจร

วันที่ 1 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 84 คน)
 
             นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดทำโครงการ "สร้างมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% ในจังหวัดราชบุรี” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีจิตสำนึกตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัย และสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์และส่งเสริมให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการมีมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อลดความเสี่ยงภัยทางถนนให้กับพนักงาน และเป็นการนำร่องหน่วยงานต้นแบบโดยกำหนดการลงนามบันทึกความร่วมมือการเข้าร่วมโครงการ "รางวัลหน่วยงานต้นแบบด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% ในจังหวัดราชบุรี” ในวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี /ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี