ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรีเชิญประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 3 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 113 คน)
 
               นายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี/ผอ.ศอ.ปส.จ.รบ. เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ส.กำหนดจัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยจัดกิจกรรมประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยการบรรยายภาพด้วยกลอนแปด จำนวน 4 บท แบ่งการประกวดเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ซึ่งในแต่ละระดับจะแบ่งประเภทการประกวดเป็นประเภท คือ 1.ประเภทที่ 1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เยาวชนนอกสถานศึกษาอายุไม่เกิน 18 ปี 2.ประเภทที่ 2 นักศึกษาระดับอุดมศึกษา/ปวส./เยาวชนนอกสถานศึกษา อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 25 ปี หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เป็นภาพถ่ายกิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติด ไม่จำกัดเทคนิคของภาพและขนาดของภาพถ่ายและบรรยายเป็นกลอน 8 จำนวน 4 บท ให้จัดวางภาพถ่ายลงในกระดาษโปสเตอร์ขนาด A2(59x42 ซม.)และจัดวางคำกลอนบรรยายใต้ภาพ เนื้อหากลอน 8 ที่บรรยายต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
             ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งใบสมัครพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร และที่ปรึกษาทีม ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2558 เป็นต้นไป และส่งผลงานได้ที่ สำนักงาน ศอ.ปส.จ.รบ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-327620/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี