ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา)

วันที่ 10 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 79 คน)
 
            สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา) ตามรายการ ดังนี้
            1.MGIT tube 7 ml จำนวน 60 กล่อง ราคากล่องละ 10,700 บาท เป็นเงิน 642,000 บาท
            2.ชุดตรวจการดื้อยาวัณโรค วิธี PCR จำนวน 20 กล่อง ราคากล่องละ 7,500 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท
             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 792,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี 123/202 ถนนเพชรเกษมซอย 1 ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://dpc4.ddc.moph.go.th/หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-3110761-4 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี