FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จ.ราชบุรีเปิดกิจกรรมการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่น้ำแม่กลองเฉลิมฉลอง 84 พรรษา

วันที่ 9 ส.ค. 2554 )
 
วันนี้(9 ส.ค.54) เวลา 10.00 น.นายสุเทพ โกมลภมร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กลองเฉลิมฉลอง 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช "ทำดีเพื่อแผ่นดิน ถวายพระเจ้าแผ่นดิน” ณ เขื่อนรัฐประชาพัฒนา เทศบาลเมืองราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการโครงการฯ ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และเทศบาลเมืองราชบุรี รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะทำงานฯ จัดขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เยาวชน ร่วมกันดูแล รักษา และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ตลอดจนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้การเดินขบวนพาเหรดเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน ร่วมกันดูแลรักษา และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ,กิจกรรมการประกวดวาดภาพ "แม่น้ำของฉันในอนาคต” ,กิจกรรมการประกวดคำขวัญ "โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุครบ 84 พรรษา” ,กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณเขื่อนรัฐประชาพัฒนา เทศบาลเมืองราชบุรีโดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว จากสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี , การจัดนิทรรศการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นระบบลุ่มน้ำ การเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม ระบบประปาหมู่บ้าน การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ การดูแลรักษาคุณภาพน้ำ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง การณรงค์ และการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ กิจกรรมการมีส่วนร่วมตอบคำถามด้านการประหยัดน้ำ โดยมีส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี โรงเรียนบ้านท่ามะขาม ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ตลอดจนการจำหน่ายสินค้า OTOP ของอำเภอเมืองราชบุรี///
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี