ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก พร้อมขุดลอกร่องระบายน้ำ

วันที่ 9 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 63 คน)
 
             องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก พร้อมขุดลอกร่องระบายน้ำ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
             กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ บริเวณสองข้างทางถนนลาดยางบ้านหนองดินแดง หมู่ที่ 7 และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
             กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เฉพาะวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับตำบล ที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เฉพาะวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างระดับตำบล เอกสารสอบราคาจำหน่ายชุดละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 032-206533-4 ในวันและเวลาราชการ/ชุติมา แจ้งดอนไพร ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี